Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

mariposas
18:25
Różnicą pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, jest to, co z tym zrobisz.
— Znalezione w sieci

March 20 2017

mariposas
19:59

March 02 2017

mariposas
21:09

February 17 2017

mariposas
19:55
mariposas
19:45

February 16 2017

mariposas
15:48
5272 3324 500
15:43

February 14 2017

mariposas
23:31
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafeatherr featherr
mariposas
23:28
3656 8473
Reposted fromdelain delain viadusz dusz
mariposas
23:28
4929 7696
Reposted frommslexi mslexi viadusz dusz

July 09 2015

mariposas
21:02
It's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
mariposas
20:57
mariposas
20:49
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
mariposas
20:49
4148 590b 500
Reposted fromsunlovers sunlovers

July 08 2015

mariposas
20:16
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viabadtime badtime
mariposas
20:14
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
mariposas
19:59
5946 78e6
Reposted fromnyaako nyaako viapsychobabble psychobabble
19:56
5053 ef6e

June 28 2015

mariposas
15:18
kończę się w twoich oczach
umiem być ciszą
kończę się w twoim śnie
— rafał wojaczek

June 25 2015

mariposas
11:21
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viachica chica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl