Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

mariposas
18:10
Reposted fromgruetze gruetze viabanshe banshe
18:09
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamayamar mayamar

October 26 2017

mariposas
13:04
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamayamar mayamar

October 29 2017

mariposas
18:10
Reposted fromgruetze gruetze viabanshe banshe
18:09
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamayamar mayamar
mariposas
18:10
Reposted fromgruetze gruetze viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl